ochrana osobných údajov

Informácie o spracovávaní osobných údajov obchodných partnerov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").

Týmto oznámením o spracovaní osobných údajov by sme Vás radi informovali o tom, ako a na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje, a predložili vysvetlenie o Vašich právach podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Sme pevne odhodlaní spracovávať Vaše osobné údaje vždy zodpovedne, starostlivo a v súlade so všetkými právnymi požiadavkami. Na ochranu integrity a bezpečnosti Vašich osobných údajov budú použité najmodernejšie profesionálne štandardy.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje?
Spoločnosť  Contally s.r.o. , So sídlom Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava,  IČO: 35787708 (ďalej len "my" alebo "Spoločnosť"), je tým zodpovedným správcom za osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s obchodným vzťahom, ktorý medzi Vami ako subjektom údajov a Spoločnosťou vznikol, alebo v súvislosti s obchodným vzťahom, ktorý vznikol medzi Spoločnosťou a subjektom, v mene ktorého vystupujete , prípadne za osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na prijatie opatrení pred vznikom obchodného vzťahu v súlade s Vašou žiadosťou alebo so žiadosťou subjektu, v mene ktorého vystupujete (ďalej len "obchodný vzťah").

Ktoré osobné údaje používame?
Pokiaľ sa nedohodneme inak, bude Spoločnosť spracovávať iba osobné údaje požadované v súvislosti s obchodným vzťahom. To zahŕňa Vaše kontaktné údaje, najmä meno a priezvisko, názov subjektu, pod ktorej menom vystupujete, Vaše pracovné zaradenie a pozíciu, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné údaje, Váš podpis, ďalej informácie o obchodnej činnosti subjektu, ktorého menom vystupujete, druh a číslo dokladu preukazujúceho oprávnenie na výkon danej podnikateľskej činnosti a zápis v príslušnom registri vrátane údajov v ňom obsiahnutých, platobné údaje, najmä číslo účtu a príslušnú čiastku, a ďalej potom údaje nevyhnutné na ochranu práv Spoločnosti, najmä dáta o obchodnej spoľahlivosti , pohľadávky a dlhy očakávané alebo vzniknuté v súvislosti s obchodnou činnosťou.

Ako získame a použijeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, najmä pri začatí obchodnej komunikácie, účasťou vo výberovom alebo dopytovom konaní Spoločnosti, prípadne prijatím objednávky Spoločnosti, odovzdaním ponuky na účely prípadného budúceho obchodu z Vašej strany, registráciou na našich webových stránkach či iným obvyklým spôsobom. Osobné údaje nezískavame od tretích osôb. Nebudeme robit žiadne automatizované rozhodnutia, ktorá by Vás ovplyvňovali, ani vytvárať profily s použitím Vašich osobných údajov.

Prečo sa spracovávajú vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje užívame výhradne za účelom dohodnutia a uzatvorenia obchodného vzťahu, k obchodnej komunikácii, na splnenie všetkých záväzkov z obchodného vzťahu vyplývajúcich a takisto k ich ukončenia, ďalej na splnenie zákonných povinností, najmä v oblasti daňovej a colnej, a na ochranu práv a oprávnených záujmov spoločnosti, najmä na uplatnenie práva za vady, k reklamácii, či obhajobe nároku a práv spoločnosti. Právnym základom spracovanie osobných údajov v rámci obchodného vzťahu môže byť najmä plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, alebo spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napríklad vo vzťahu k spracovaniu a uchovaniu kontaktných údajov subjektu údajov, alebo je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti, ktorá sa na neho vzťahuje, napríklad v oblasti daňovej, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR. V prípade, že nám potrebné osobné údaje neposkytnete, môže dôjsť k sťaženiu alebo znemožnenie obchodnej komunikácie, prípadne ku znemožneniu poskytnutie plnenia a realizáciu obchodného vzťahu.

Kde spracovávajú vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje bude Spoločnosť uchovávať a spracovávať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci našich obchodných aktivít môžeme previesť Vaše osobné údaje aj príjemcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("tretie krajiny"), v ktorých platné právne predpisy neponúkajú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako právne predpisy Slovenskej republiky. V takom prípade budeme dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných údajov a urobíme adekvátne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity Vašich osobných údajov. Ak budete potrebovať ďalšie informácie o týchto zárukách, môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

S kým zdieľate vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť poskytovateľom služieb (napr. Poskytovateľom cloudu) v Slovenskej republike či v zahraničí, aby spracovali Vaše osobné údaje v našom zastúpení a v súlade s našimi pokynmi. V tomto prípade si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ak predávame alebo kupujeme akúkoľvek firmu alebo majetok, v takom prípade môžeme potenciálnym predávajúcim alebo kupujúcim takejto obchodnej činnosti alebo majetku zverejniť Vaše osobné údaje, rovnako ako ich odborným poradcom. Ak je Spoločnosť alebo v podstate všetka jej aktíva získaná treťou stranou, osobné údaje, ktoré máme o obchodných partneroch, budú jedným z prenesených aktív. V opačnom prípade nebudú mať žiadne tretie strany prístup k Vašim osobným údajom, ak neexistuje právna povinnosť alebo nám k tomu neudelíte povolenie.

Ako dlho uchovávajú vaše osobné data?
Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas, tj. hlavne po dobu trvania obchodného vzťahu, najdlhšie po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom došlo k ukončeniu tohto vzťahu. Ďalej budeme uchovávať Vaše osobné údaje po dobu, kedy to bude potrebné alebo nevyhnutné na obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov Spoločnosti, a to až do konca príslušného obdobia na uchovávanie údajov v tejto súvislosti, alebo až do vyrovnania príslušných nárokov. V prípade, že sú Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch potrebných na daňové účely, prípadne na iné účely, v súvislosti s ktorými podliehajú, alebo môžu podliehať kontrole orgánov verejnej moci, potom Vaše údaje uchovávame po dobu možnosti kontroly zo strany orgánov verejnej moci stanovené príslušnými právnymi predpismi.

Vaše práva
Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, prípadne právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, všetky v rozsahu podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov. Najmä máte právo požiadať Spoločnosť o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchováva. Ak budete nás žiadať o kópie Vašich osobných údajov opakovane, môžeme za to požadovať primeraný poplatok. Ak by ste chceli odovzdať Vaše osobné údaje inému správcovi, poskytneme Vám osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré boli spracované automatizovanými prostriedkami v strojovo čitateľnom prenosnom formáte, zadarmo. Pretože sa chceme uistiť, že Vaše osobné údaje sú presné a aktuálne, môžete nás tiež požiadať o opravu alebo odstránené všetky informácie, ktoré považujete za nepresné. V prípade, že sa rozhodnete niektorého z vyššie uvedených práv využiť, zašlite nám jasný opis požiadavke vrátane príslušných osobných údajov, uveďte svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje a dátum narodenia ako dôkaz totožnosti na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Pre ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom môžeme vyžadovať dodatočný dôkaz totožnosti. Ak máte nejaké obavy ohľadom spôsobu, akým sú Vaše osobné údaje spracúvajú, alebo chcete podať sťažnosť na to, ako sme spracovávali Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej nižšie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi, môžete sa sťažovať na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Zmeny tejto informácie
Táto informácia o spracovaní osobných údajov bola naposledy aktualizovaná v máji 2018. V prípade, že dôjde k zmene činností, ktoré táto informácia opisuje, zverejníme oznámenie týchto skutočností prostredníctvom webových stránok www.contally.com. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv, alebo ak máte nejaké konkrétne požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej nižšie:

support@contally.com

© 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved | Created by © 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved marketinger
Created by marketinger